Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti
u pogledu radnog angažovanja i konkurisanja za radno angažovanje u Comel d.o.o. i Comel Transformatori d.o.o.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti „Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 (u nastavku teksta: Zakon), Privredno društvo Comel d.o.o. i Društvo sa ograničenom odgovornošću Comel Transformatori d.o.o. Beograd (u daljem tekstu zajedno, u jednini, kao Društvo) Vas obaveštava o svrsi i osnovu prikupljanja i obrade Vaših podataka, o vrsti podataka koje obrađujemo, primaocima podataka, načinu njihovog čuvanja, kao i o Vašim pravima u pogledu obrade i načinu na koji ih ostvarujete.

Privredno društvo Comel d.o.o. sa sedištem na adresi Pere Velimirovića br.8a matični broj: 07480636, br. telefona +381 (11/ 2284 601), e-mail: office@comel.co.rs,  i Društvo sa ograničenom odgovornošću Comel Transformatori d.o.o. Beograd sa sedištem na adresi Put za koloniju 24, Beograd, Ripanj, matični broj: 21156302, br. telefona +381 (11/ 3094-107), e-mail: office.transformatori@comel.co.rs, prikuplja i obrađuje podatke o svojim zaposlenima i drugim angažovanim licima (u nastavku teksta: Zaposleni), kao i potencijalnim Zaposlenima Društva, na transparentan način. Takođe, Društvo čuva podatke o bivšim Zaposlenima, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Pre svega, treba imati u vidu da „podatak o ličnosti“ predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a „obrada podataka o ličnosti“ predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima.


  • Zašto Društvo prikuplja Vaše lične podatke i po kom osnovu?


Podaci se prikupljaju i dalje obrađuju u svrhu: razmatranja prijava za zaposlenje; zasnivanja radnog odnosa i druge vrste angažovanja u Društvu; vođenja adminisitracije u pogledu zasnovanog radnog odnosa (npr. obračun zarada, naknada troškova i drugih primanja u pogledu radnog angažovanja); sprovođenja zakonom propisanog postupka za zapošljavanje stranih državljana; prijava na zdravstveno, penziono i druge vrste obaveznih i dobrovoljnih vrsta osiguranja; prijava članova porodice na osiguranje Zaposlenih; plaćanja poreza, doprinosa i izvršavanja drugih obaveza prema državnim organima; vođenja evidencija u oblasti rada kao i evidencija o prisustvu, o odmorima i odsustvima, o bolovanjima, povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom i drugih evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i socijalnog osiguranja; provere zdravstvenog stanja lica koja obavljaju poslove usluživanja hrane, provere poštovanja radne discipline, izvršavanja radnih obaveza i ocene ispunjenosti postavljenih ciljeva; radi izvršavanja prava i obaveza iz zaključenih ugovora između Društva kao poslodavca i Zaposlenih; utvrđivanja potrebe za edukacijom i treningom; evaluacije tokom probnog rada; vođenja disciplinskih, sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Društva ili trećih lica, omogućavanja privilegija Zaposlenima; organizovanje proslava i dodele novogodišnjih poklona maloletnoj deci Zaposlenih; oglašavanje Društva kao poslodavca, sprovođenje anketa radi analize i poboljšanja uslova rada. Društvo može obrađivati podatke o Vama i u druge svrhe koje proističu iz razumne i zakonite potrebe Društva kao poslodavca u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom i zaključenim ugovorom. Kada se podaci o ličnosti obrađuju za svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, pre dalje obrade podataka, kada je to zahtevano Zakonom, Društvo će Vam obezbediti sve informacije o toj svrsi obrade.Pravni osnov obrade je ugovor koji ste zaključili s Društvom (ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o poslovnoj saradnji i sl.) ili Vaš zahtev za zaključenje ugovora sa Društvom (prijava za zaposlenje u Društvu), važeći propisi Republike Srbije (npr. obaveza vođenja evidencija iz oblasti rada, provera zdravstvenog stanja lica koja obavljaju poslove usluživanja hrane) i pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste dali za jednu ili više posebno određenih svrha (npr. pristanak za fotografisanje na novogodišnjim proslavama, vođenje evidencija o maloletnoj deci u cilju dodele novogodišnjih poklona). Ukoliko se obrada vrši isključivo na osnovu pristanka, imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak, što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Društvo može vršiti radnje obrade i u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane. Primeri takvog postupanja su: obrada podataka u cilju obezbeđivanja sigurnosti ljudi i imovine (snimanje bezbednosnim kamerama, kontrola pristupa prostorijama i sistemima), bezbednosti informacionih sistema, interno izveštavanje, čuvanje važnih dokumenata za Društvo u kojima su sadržani Vaši podaci (zapisnici sa sastanaka, e-mail prepiska i dokumenti/odluke koje ste doneli ili potpisali), obrada podataka u cilju vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Društva ili trećih lica, i slično.


  • Koji podaci se prikupljaju?


Društvo obrađuje podatke o potencijalnim Zaposlenima – kandidatima za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u Društvu: podatke iz radne biografije i drugih dokumenata koje prilikom prijave dostavite Društvu (ime i prezime, datum rođenja, podaci o školovanju, podaci o prethodnom radnom iskustvu, podaci o interesovanjima, fotografija i slično), podatke iz zapisnika sa sastanaka i intervjua i testiranja u procesu odabira kandidata, email i broj telefona. Društvo po potrebi može obraditi i javno dostupne informacije – npr. profile na profesionalnim mrežama (LinkedIn i sl).
Pored prethodno navedenih podataka, Društvo obrađuje i sledeće podatke o Zaposlenima: ime i prezime, ime roditelja, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta, JMBG, državljanstvo, vrsta i broj ličnog dokumenta, kontakt podaci (broj telefona, e-mail adresa), pol, podaci iz ugovora o radu i eventualnih aneksa, podaci o ispunjenosti uslova za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos; o vrsti radnog angažovanja i o svim radnim mestima i radnim obavezama, o vremenu i mestu rada, o vremenu korišćenja odmora i odsustva, podatke o bolovanjima i relevantne podatke za Društvo kao poslodavca o zdravstvenom stanju Zaposlenog, o disciplinskim sudskim, vansudskim, upravnim i drugim postupcima pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Društva ili trećih lica, o članovima porodice koji se prijavljuju na obavezno socijalno osiguranje (ime, prezime, JMBG), imena i godine starosti maloletne dece koja ostvaruju pravo na novogodišnje poklone prema internim aktima Društva, zanimanje, školska sprema i podaci o obrazovnim ustanovama u kojima je stečeno obrazovanje, podatke o završenim specijalističkim i drugim stručnim kursevima i stečenim znanjima i veštinama, podaci o položenim stručnim ispitima, podaci o radnom stažu i prethodnom radnom iskustvu, podaci o zaradi, naknadi zarade, troškovima u vezi sa radom i drugim primanjima u vezi sa radom (otpremnine, jubilarne nagrade, bonusi), broj tekućeg računa, podaci iz administrativnih zabrana, podaci iz odluka suda, izvršitelja, i drugih nadležnih organa, podaci o korišćenju službenog automobila, računara, telefona i drugih sredstava dodaljenih od strane Društva, kao i podaci i dokumentacija o prestanku radnog odnosa. Društvo prikuplja i podatke o verskom prazniku ukoliko samostalno dostavite taj podatak u cilju korišćenja prava na odsustvo. Društvo čuva fotografije i video zapise sa proslava, seminara, obuka uz saglasnost Zaposlenih. Takođe, mogu se prikupljati podaci o interesovanjima, aktivnostima i drugi podaci o životnom stilu Zaposlenih radi pronalaženja odgovarajućeg seta privilegija i obezbeđivanja lojalnosti Zaposlenih, kao i podaci prikupljeni putem anketiranja Zaposlenih radi poboljšanja njihovog položaja Društvo može prikupljati i obrađivati i druge podatke o Vama u vezi sa Vašim radnim angažovanjem, uz poštovanje uslova propisanih zakonom i zaključenim ugovorom.
O bivšim Zaposlenima Društva čuvaju se podaci neophodni za identifikaciju lica, kao i svi neophodni podaci za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, i podaci za koje je važećim propisima utvrđeno da se čuvaju trajno.


  • Ko su primaoci Vaših podataka?


Primaoci Vaših podataka su zaposlena i angažovana lica od strane Društva i to ograničeni broj lica kojima su Vaši podaci neophodni za obavljanje radnih zadataka, kao i lica kojima je Društvo poverilo vršenje pojedinih radnji i aktivnosti, a na osnovu zaključenog ugovora i garancija tih lica da primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. Identifikacioni podaci i podaci iz putnih isprava se mogu dostavljati drugim privrednim subjektima iz inostranstva  radi izrade pozivnog pisma i organizovanja službenih poseta.
Primaoci posebnih vrsta podataka o ličnosti (podaci o poreklu, verskom uverenju, članstvu u sindikatu, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju) su dostupni isključivo zaposlenima organizacione jedinice u čijoj nadležnosti su ljudski resursi, i to ograničenom broju zaposlenih u okviru Sektora.
Društvo ima zakonsku obavezu da pojedine prikupljene podatke o ličnosti dostavi državnim organima i drugim ovlašćenim licima (poreskoj upravi, fondovima socijalnog osiguranja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje), a na osnovu posebnog zahteva i sudovima, tužilaštvu, policiji, izvršiteljima, javnim beležnicima i drugim ovlašćenim organima u skladu sa važećim propisima. Snimci bezbednosnih kamera se mogu dostavljati isključivo na zahtev policije, sudova i tužilaštva.
U cilju korišćenja određenih privilegija, Vaši podaci bi mogli biti dostavljeni i trećim licima: osiguravajućim kućama (osigurani slučajevi, privatno osiguranje), telekomunikacionim kompanijama (u slučaju korišćenja službenog telefona) i slično. U slučaju sprovođenja obuka/treninga za zaposlene, Vaši podaci bi mogli biti dostavljeni organizatorima obuka, treninga, tim-bildinga i sl.
Podaci o kandidatima se mogu dostavljati trećim licima samo ukoliko se vrši poveravanje procesa prikupljanja podataka i selekcije kandidata specijalizovanim agencijama.


  • Da li će Društvo iznositi podatke o Vama u inostranstvo?

Društvo može prenositi podatke o ličnosti u privredna društva sa kojima sarađuje a koje imaju sedište u Republici Srbiji i Evropskoj uniji ukoliko ta društva primenjuju najviše standarde iz domena zaštite ličnih podataka. Prenos se vrši na osnovu primerenog nivoa zaštite u odnosu na društva koja imaju sedište na teritoriji država koje se nalaze na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite, a koju je usvojila Vlada Republike Srbije.

Podaci iz putne isprave se mogu prenositi organizatorima prevoza i smeštaja u stranim državama, a radi organizacije službenih putovanja i prisustvovanja obukama i seminarima koji se mogu organizovati u stranim državama.
U slučaju prenošenja Vaših ličnih podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, Društvo će Vas prethodno obavestiti o preduzetim merama zaštite, kao i o načinu na koji se možete upoznati sa tim merama.


  • Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?


Prikupljeni podaci se čuvaju u papirnom i elektronskom obliku, u poslovnim prostorijama Društva, kao i kod trećih lica sa kojima Društvo ima zaključene ugovore o arhiviranju dokumentacije, obezbeđujući pritom bezbednost i zaštitu podataka.
Većina navedenih podataka koje Društvo obrađuje o Zaposlenima se u skladu sa važećim propisima moraju čuvati trajno. Podaci Zaposlenih sadržani u internim aktima i drugim dokumentima Društva (odluke, zapisnici, izveštaji, ugovori, procedure, e-mail) se čuvaju i nakon prestanka radnog odnosa, prema zakonom ili internim aktima propisanim pravilima čuvanja svakog konkretnog dokumenta u kome su sadržani podaci. Podaci o kandidatima se čuvaju najduže 3 godine od dana slanja prijave za zaposlenje. Podatke o rokovima čuvanja konkretne dokumentacije i podataka o ličnosti možete dobiti bez naknade podnošenjem zahteva Društvu na način opisan u daljem tekstu ovog obaveštenja.
Podaci se brišu/anonimizuju i dokumentacija se uništava periodično, a najmanje jednom godišnje, što znači da nakon isteka propisanih rokova za čuvanje podataka, Društvo može čuvati Vaše podatke još najduže godinu dana, u kom roku je u obavezi da te podatke briše/anonimizuje, a dokumentaciju uništi.
Snimci bezbednosnih kamera se čuvaju najmanje 30 dana, a najviše 6 meseci. Izuzetno, snimci bezbednosnih kamera se mogu čuvati i duže – koliko je potrebno za vođenje sudskih postupaka u pogledu radnji snimljenih uz pomoć video nadzora.
Napomena: Podaci i dokumentacija se mogu čuvati i duže za potrebe vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, Društva ili trećih lica i radi zaštite legitimnog interesa Društva ili trećih lica.


  • Koja su Vaša prava povodom obrade?


Prilikom sprovođenja obrade, Društvo će Vam obezbediti sva Zakonom zagarantovana prava.Imate pravo da od Društva zahtevate podatke o tome da li se obrađuju Vaši podaci, zatim pravo na pristup tim podacima i dostavljanje kopije na način koji zatražite, a koji je izvodljiv za Društvo (u papirnom i elektronskom obliku) uz naplatu nužnih troškova za dodatne kopije, kao i da budete informisani o svim radnjama obrade i podacima koji su sadržani u ovom obaveštenju. Imate pravo i dužnost da od Društva zahtevate ispravku i dopunu podataka Vaših podataka o ličnosti, ukoliko su podaci u posedu Društva netačni ili nepotpuni.
Imate prava da zahtevate brisanje Vaših podataka pod uslovima propisanim Zakonom, a naročito ukoliko ne postoji pravni osnov ili svrha obrade ili ako je to zakonska obaveza Društva. Društvo može odbiti brisanje podataka ukoliko su za to ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi.
Imate prava na ograničenje obrade pod uslovima i na način propisan Zakonom (u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u slučaju osporavanje tačnosti podataka, nezakonite obrade i nepostojanja svrhe obrade) u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.
Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.
Društvo je dužno da Vas, na Vaš zahtev, informiše o svim primaocima podataka.
Imate prava na prenosivost podataka u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku Vama ili neposredno drugom rukovaocu, pod uslovima propisanim zakonom.
Društvo ne vrši profilisanje i ne donosi automatizovano odluke o prijavama za zaposlenje niti o pravima i obavezama Zaposlenih.
Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Društvo je dužno da Vas bez nepotrebnog odlaganja obavesti o povredi, u skladu sa Zakonom.


  • Kako ostvarujete prava u pogledu obrade?


Društvo je dužno da Vam pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje prava iz prethodnog stava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Društvo je dužno da Vas obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako podnesete zahtev elektronskim putem, informacija će Vam se pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način. Ako Društvo ne postupi po Vašem zahtevu, dužno je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu. Društvo, po pravilu, pruža informacije i postupa po zahtevima iz prethodnog stava ovog Obaveštenja bez naknade. Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Društvo može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu.
Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, pod uslovima i na način koji je objašnjen u posebnom obaveštenju. Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora na e-mail adresu office@comel.co.rsoffice.transformatori@comel.co.rs ili slanjem pisanog prigovora poštom na adresu sedišta Društva.
Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.


  • Da li ste dužni da Društvu dostavljate podatke?


Društvu, u svojstvu potencijalnog poslodavca, je neophodno da dostavite vaše podatke iz radne biografije jer ukoliko ne dostavite Društvo neće biti u mogućnosti da razmotri vašu prijavu za zaposlenje.
Društvo je u svojstvu poslodavca, u skladu sa važećim propisima, dužno da prikuplja lične podatke svoji Zaposlenih, te je davanje određenih podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora o radu ili ugovora o drugoj vrsti angažovanja u Društvu. U skladu s navedenim, ukoliko ne dostavite lične podatke neophodne za zaključenje ugovora o radu ili ugovora o drugoj vrsti angažovanja, ili ukoliko ne dostavite podatke neophodne za prijavu na obavezno socijalno osiguranje ili dokaze o ispunjenosti uslova za angažovanje na konkretnom radnom mestu, Društvo neće biti u mogućnosti da Vam ponudi uspostavljanje radnog odnosa ili drugog vida radnog angažovanja.


  • Kako je Društvo pribavilo Vaše podatke?


Ukoliko Društvo nije neposredno od Vas prikupilo podatke, prikupilo ih je iz javno dostupnih izvora (npr. LinkedIn aplikacija) ili od trećih lica (agencija za zapošljavanje kojoj ste dostavili Vaše podatke, Infostud, Zavod ili institut za javno zdravlje o pozitivnom nalazu doktora medicine, izvršitelji, sudovi, poreska uprava, Vaših poverilaca kojima ste izdali administrativnu zabranu).


  • Koga da kontaktirate u slučaju dodatnih pitanja ili potreba za pojašnjenjima?


U cilju ostvarivanja Vaših prava u pogledu zaštite Vaših podataka o ličnosti kao i radi pružanja svih potrebnih objašnjenja u ovom pogledu, možete se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti, poštom na adresu sedišta Društva br.telefona 381 (11 (11/ 2284 601) kao i na e-mail adresu  office@comel.co.rs za Comel d.o.o. ili br.telefona +381 (11/ 3094-107) kao i na e-mail adresu office.transormatori@comel.co.rs za Comel Transformatori d.o.o. Obaveštenje o pravu na prigovor


Imate pravo na prigovor na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane. Društvo je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočilo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem, u kom slučaju se Vaši podaci ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.
Imate prava na ograničenje obrade u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.
Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora na e-mail adrese office@comel.co.rs za Comel d.o.o. ili  na e-mail adresu office.transormatori@comel.co.rs za Comel Transformatori d.o.o. ili poštom na adrese Comel d.o.o. na adresi Pere Velimirovića br.8a ili Comel Transformatori d.o.o. Beograd sa sedištem na adresi Put za koloniju 24, Beograd.